Program 2020 preliminärt flyttat till 14 maj 2021!

Tema: "Patientmakt i Sverige och världen"

Kl.09.30 - 16.00, insläpp från kl.08.45 för registrering &  frukost

PATIENTSÄKERHET - viktigare än någonsin! Seminarium på engelska/svenska

Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte vidtar de åtgärder som behövs med hänsyn till patientens tillstånd.

Ca 1 400 personer dör varje år i Sverige på grund av vårdskador.Av dessa skador, som orsakar eller bidrar till dödsfall, skulle 39 procent ha gått att undvika, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Hur undviker man att detta sker, hur arbetar man med att uppmärksamma detta i vården, från myndigheter och organisationernas sida? Finns det att lära från andra länder i Europa?

Mirka Cikkelova,

General Manager, European

Patients Safety Foundation,

Brussels

Charlotta George,

Chief Nurse Officer,

Socialstyrelsen

Sineva Ribeiro,

ordförande Vårdförbundet

Anita Edvinsson,

Patient Safety Advisor in 

Public & Private Health Care

Moderator

Anita-Edvinsson-Aurata-e1520876403593_ed
mirka_cikkelova_edited.jpg

PATIENTMAKT - EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET? Seminarium på engelska/ svenska

Att få bestämma över sin egen kropp och behandling, är det en rättighet, skyldighet eller möjlighet?

I Sverige är inte det dokument som antogs redan 2002 med 14 punkter för patienträttigheter inom EU så väl känt. I april varje år uppmärksammas detta i många länder och på EU-nivå genom "European Patients Rights Day", bland annat i Europaparlamentet.

Active Citizenship Network, ACN, organiserar detta arbete tillsammans med många andra paraply-organisationer för patientfrågor. Hur kan vi bättre ta del av det som görs på andra platser i våra grannländer och vad kan andra lära av oss?

 

Mariano Votta,

CEO, Active Citizenship

Network, Italien

Lise-lott Eriksson,

ordf Blodcancerförbundet

Nadira Winbladh,

grundare Fenixbandet &

Cancerrehabgalan

Moderator

mariano_votta_edited.jpg
liselott_eriksson_edited_edited.jpg
nadira_winbladh2).jpg

RÄTT BEHANDLING TILL RÄTT PATIENT I RÄTT TID - seminarium på engelska /svenska

Tillgänglighet innebär inte bara att komma till vården i rätt tid, det handlar också om att få rätt behandling och tillgång till de läkemedel som är bäst för den patienten. 

Läkemedel restnoteras, nya läkemedel som är ännu bättre kommer inte ut på marknaden så snabbt ibland som patienterna skulle vilja. Går det att snabba på processerna?

Hur resonerar de olika aktörerna i Sverige och hur påverkar EU-regler och europeiska myndigheter och organsiationer?

Niklas Hedberg,

chefsfarmaceut TLV & ordf

EUnetHTAs Executive Board

Jenni Nordborg,

Nationell Life Science-

samordnare

Barbra Bohannan,

Verksamhetssamordnare, vård/

behandling o forskning

Psoriasisförbundet

 

M fl 

 

Moderator

Johan Järte, 

läkare & chef Innovativa Mindre

Life Scienceföretag, IML

niklas_hedberg_edited.jpg

PATIENTINFLYTANDE FÖR och I EU & VÄRLDEN - panelsamtal på engelska

Do Swedish representatives have any influence of the international R&D and guidelines for Health Care? What role do Patient Representatives play in International organizations at all?

 

Do we need more knowledge and an overview about other countries Helath Care system and how both patients and professionals can work together for better conditions?

Kawaldip Sehmi,

CEO International Alliance

of Patient Organizations,

United Kingdom

Karin Båtelson,

1 vice ordf Svenska Läkarförbundet

& 2 vice president European

Association for Senior

Hospital Physicians, AEMH  

Steven Macari,

president Association Vie et Coeur,

Frankrike

Mirka Cikkelova,

General Manager, European

Patients Safety Foundation

Mariano Votta,

CEO Active Citizens Network,

Italien

Moderator:

steven_macari_edited.jpg
mirka_cikkelova_edited.jpg
mariano_votta_edited.jpg

PATIENTPÅVERKAN - seminarium på engelska/svenska

De allra flesta nationella patientföreningar tillhör

också en systerorganisation på europeisk eller internationell nivå. men hur man använder sitt medlemskap ser olika ut.

Vi får lyssna på patientrepresentanter inom olika

diagnosområden och med olika erfarenheter från 

detta arbete. Vad tar man med sig hem, och vad kan man bidra med?

Steven Macari,

president Association

Vie et Coeur, Frankrike

Bettina Ryll,

Founder of Melanoma Patient

Network Europe & Board Member

of Cancer Commission at the 

European Commission, Sverige

Håkan Hedman,

Ordförande Njurförbundet &

Styrelseledamot European 

Kidney Patients Federation

Jenny Björk,

Fd ordförande VIKING, repr i 

EHLTF - European Heart and Lung

Transplant Federation

Moderator:

steven_macari_edited.jpg
ryll-bettina_medium_portrait_redigerad.j

BEHÖVS EN SVENSK INTRESSEORGANISATION FÖR PATIENTFRÅGOR?

På europeisk nivå finns bland annat European Patient Forum, EPF som jobbar med övergripande frågor för att stärka patienträttigheter och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

I många länder finns "paraply"-organisationer för patientföreningar, i Sverige finns inte det. Kan möjligheten att påverka bli större om vi jobbar tillsammans kring till exempel kompetens, säkerhet, attityder, lagstiftning och regelverk?

Katarina Johansson

tidigare ordf och grundare

av Nätverket mot Cancer,

expertpatient

Björn Lindström,

Ögonläkare, Falu Lasarett

Thomas Magnusson,

Ordförande, Diabetesorganisationen

i Sverige

 

Lotta Håkansson,

Ordförande, Reumatikerförbundet

Reflektioner av

Kawaldip Sehmi,

chef för Internationella Patient-

alliansen om vikten av samarbete

Moderator:

PATIENTDATA, REGISTER OCH STANDARDER - hur märker patienterna att det gör vården bättre?

Sverige är känt för sina kvalitetsregister, och hantering av patientdata. Det finns standarder för till ex utveckling av medicinteknik, och utförande av vård- och omsorgstjänster.

Frågan är om patienterna märker en förbättring av vården genom de insatser som görs av profession, företag och myndigheter, eller om kunskapen om den utveckling som sker inte kommer fram?

Inger Ros, 

Ordförande Riksförbundet

Hjärt-Lung

Dan Nilsson,

Chef för Standarder,

Svenska Institutet för Standarder, SIS

Petra Hasselqvist,

Strateg, Nationella Kvalitetsregister,

Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator:

inger-ros_redigerad.jpg
dan-nilsson--750x300-ingressbild_edited.
Hasselqvist%20Petra%20SKR%20(002)_edited

"Kan patienters synpunkter bättre tas tillvara?"

Patienter har rätt att få klaga över vården. Men vad görs av dem, när Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO lämnat sin årsrapport över alla synpunkter som kommit in via Patientnämnder och andra instanser?

Hur jobbar man med uppföljning och utvärdering av de uppgifter som kommer fram om patienternas upplevelser i de olika sammanhangen? Har patientföreningarna själv något ansvar för att följa upp resultaten?

Maritha Sedvallson,

ordförande Astma- o Allergi-

förbundet

Rigmor Forsberg,

ordförande Patientföreningen

Perifer Facialis pares

Marie Åberg,

Avd.chef Inspektionen för Vård

och Omsorg, IVO Avd.Nord 

Eva-Lena Petersson,

Inspektör, IVO

Moderator:

maritha_sedvallson_edited.jpg
rigmorforsberg).jpg
marie_%C3%A5berg_edited.jpg

PRIORITERINGAR I VÅRDEN behövs, men hur få en jämlik vård?

Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Men fungerar det och hur spelar nya behandlingar in på det?

Mari Broqvist,

Med.dr & Koordinator, 

Inst. för Medicin o Hälsa,

Prioriteringscentrum

Anders Ekholm,

Senior rådgivare Institutet för

Framtidsstudier & tidigare 

analyschef Socialdepartementet

Kajsa Hanspers

Projektledare Vårdanalys

Moderator:

mari-broqvist-2018_edited.jpg